Формули, що необхідно знати на ЗНО з математики 2023

22 11 2022

20 02 2023

Хочете краще та ефективніше підготувати учня до ЗНО з математики? Ми зібрали усі найважливіші формули, що будуть на цьогорічному тесті: від теорії ймовірностей до тригонометрії.

Неможливо добре підготуватися ЗНО з математики, не запамʼятовуючи основні формули. Вони знадобляться для вирішення більшості завдань в тесті. Однак, щоб запамʼятати їх всіх, матеріал потрібно часто повторювати. Не забувайте, що чітка структура вибудовується на розумінні усіх тем, які будуть представлені у тесті.  Збережіть цю статтю, як шпаргалку, та повертайтесь до неї, якщо буде потрібно. Спробувати усі ці формули в дії можна під час безкоштовного курсу по ЗНО з математики.

Підготуйтеся до ЗНО якісно

Пройдіть урок-діагностику та почніть навчання в школі Матема

Формули з алгебри та початку аналізу для ЗНО

Формули скороченого множення

Ці формули дозволяють виконати множення многочленів простіше. Формули для квадратів використовують частіше за інших і починають вивчати ще у сьомому класі.

формули скороченого множення

Модулі

Запамʼятайте три важливі правила про модульні числа: модуль числа не може бути від’ємним; модуль додатного числа та нуля дорівнює самому числу; модуль від’ємного числа дорівнює протилежному числу.

формули модуля числа

Степені

Формули степенів потрібні для спрощення складних виразів при розв’язанні рівнянь та нерівностей.

формули степенів

Квадратні рівняння

Квадратне рівняння можна розв’язати за допомогою процедури розкладання на множники та за допомогою дискримінанта. Дискримінант дорівнює різниці квадрата другого коефіцієнта і добутку першого коефіцієнта та вільного члена, помноженого на чотири. Дискримінант позначається великою латинською буквою D.

формули розвʼязання квадратних рівнянь

Логарифми

Це число, яке показує, до якого степеня потрібно піднести “а”, щоб отримати “b”. Основні властивості логарифмів описуються формулами.

формули логарифмів

Прогресії

Арифметична прогресія

  Це послідовність дійсних чисел, кожен член якої, починаючи з другого, утворюється додаванням до попереднього члена одного й того ж числа. Наприклад “2, 4, 6, 8…”. 

Геометрична прогресія

Тут кожен наступний член прогресії множиться на число. Наприклад, якщо послідовність степенів “2”, то геометрична прогресія виглядатиме так: “2, 4, 8, 16”. 

формули арифметичної та геометричноїпрогресій

Теорія ймовірностей та комбінаторика 

Цей розділ вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними. У визначенні ймовірностей допомагає комбінаторика.

формула теорії ймовірностей

Функції

Похідна функції

Похідна — поняття диференціального числення, що характеризує швидкість зміни функції. Вона визначається як границя відношення приросту функції до приросту її аргументу коли приріст аргументу прямує до нуля.

формули похідної функції

Первісна функція

Функція називається первісною на проміжку, якщо для будь-якого з x з цього проміжку F‘(x) = f(x).

таблиця первісних функцій

Тригонометрія

Цей розділ лежить на перетині алгебри та геометрії та вивчає співвідношення між сторонами й кутами трикутників. Тригонометрія дозволяє проводити кутові обчислення через спеціально визначені функції кутів.

формули з тригонометрії

Таблиця значень функцій деяких кутів

Це записані в таблицю пораховані значення синусів, косинусів і тангенсів кутів від 0° до 360°.

таблиця тригонометричних значень деяких кутів

Формули з геометрії для ЗНО з математики

Трикутники

Трикутник — фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які попарно з’єднують ці точки. Точки називають вершинами трикутника, а відрізки — його сторонами.

формули прямокутного трикутника

формули довільного трикутника

Чотирикутники

Чотирикутник — це багатокутник з чотирма вершинами, три з яких не лежать на одній прямій. Площа чотирикутника може бути задана за допомогою тригонометричних функцій. 

формула площі ромба формула площі прямокутника формули паралелограма формула площі трапеції

Коло і круг

Коло — це сукупність усіх точок на площині, які знаходяться на однаковій відстані від заданої точки, яка називається центром кола. Діаметр кола дорівнює двом радіусам.

формули кола: площа, довжина та радіус

Обʼємні фігури та тіла

Обʼємні фігури займають розташовані у трьохвимірній площині. Хоча для зручності їх зображають у двовимірному виді, заштриховуючи лінії, які не видно в реальності.

формули обʼєму та площі сфери формули обʼєму та площі прямої призми формули обʼєму й площі правильної піраміди

Координати та вектори

Вектором називається спрямований відрізок. Координатами вектора є координати кінцевої точки цього вектора, якщо вектор розташований так, що його початок знаходиться на початку координат. 

формули координатів та векторів 

 

Професійний педагог з вищою освітою, спеціаліст вищої категорії, зі званням «Старший вчитель».

Перевірте свої знання математики!

Пройти урок-діагностику