+48799355950 Diagnostyka

Zasady i Warunki

Korzystania z serwsiu www.mathema.me
Warszawa, dnia 28 lutego 2024 roku

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1.1 Usługodawca

MATHEMA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Numer KRS 0001034454, Numer NIP 5252955422, Numer REGON 52526937100000 z siedzibą w woj. MAZOWIECKIM, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Złota, nr 7/28, 00-019 (zwana dalej “Mathema.me”), która oferuje platformę internetową do udzielania korepetycji (zwaną dalej “Platformą”) dostępną pod domenami mathema.me, www.mathema.me/pl  oraz w aplikacji.

1.2 Użytkownik

Osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z platformy. Użytkownik może uzyskać dostęp do zawartości, funkcji, narzędzi i innych zasobów udostępnionych przez platformę w zgodzie z określonymi w regulaminie warunkami. Przyjęcie statusu Użytkownika wiąże się z akceptacją i podporządkowaniem się postanowieniom regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania obowiązujących praw, przepisów i norm etycznych podczas korzystania z platformy.

1.3 Usługa

Platforma umożliwia organizację lekcji korepetycji poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych dla zarówno korepetytorów, jak i uczniów. Platforma umożliwia dokonanie płatności za usługi korepetycyjne przeprowadzane przez korepetytorów za pośrednictwem platformy. Płatności są dokonywane w sposób bezpieczny, za pośrednictwem autoryzowanych operatorów usług płatniczych. Jeśli Uczeń i Nauczyciel uzgodnią, że chcą zrealizować lekcje wideo, to wówczas zostanie zawarta umowa pomiędzy nimi bezpośrednio. Ta umowa będzie miała charakter odrębnej umowy o udzielanie korepetycji pomiędzy Uczniem a Nauczycielem.  Usługi o udzielanie korepetycji za pośrednictwem Platformy mogą być świadczone tylko i wyłącznie przez Nauczycieli w zamian za bony. Platforma zastrzega za sobą prawo pobierania prowizji od wartości usług świadczonych przez Nauczyciela za pośrednictwem platformy. 

1.4 Usługobiorca 

1.4.1 Uczeń
Uczeń – oznacza osobę korzystającą z platformy (tzn. użytkownika) w celu znalezienia Nauczyciela i uczestniczenia w korepetycjach. Jeżeli uczniem jest osoba niepełnoletnia, wówczas stroną umowy jest rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

1.4.2 Nauczyciel
Nauczyciel oznacza osobę świadczącą usługi korepetycyjne za pośrednictwem niniejszej platformy. Nauczycielem może być zarówno osoba prawna, jak i fizyczna. W przypadku, gdy Nauczycielem jest osoba prawna (np. szkoła), to wychodzi się z domniemania, że taka osoba świadczy swoje usługi edukacyjne za pośrednictwem nauczycieli zatrudnionych przez daną osobę. Przy tym, takie postanowienie nie może być interpretowane w ten sposób, że wprowadza się zakaz dla osoby fizycznej w zakresie zatrudniania nauczycieli, aby świadczyć usługi, o których mowa w niniejszej Umowie.

1.5 Regulamin
Niniejsza umowa jest regulaminem.

1.6 Dobre praktyki edukacyjne
Platforma opracowała określone minimalne wytyczne dotyczące prowadzenia lekcji, które Korepetytorzy muszą przestrzegać, aby zagwarantować odpowiednie efekty pracy przy wykorzystaniu Platformy. Naruszenie przez Korepetytorów określonych wytycznych w trakcie prowadzenia lekcji może spowodować zablokowanie konta Użytkownika na Platformie oraz wstrzymanie świadczenia usług przez Platformę na rzecz tego użytkownika.

1.7 Polityka zwrotów
Polityka zwrotów Platformy określa zasady i warunki dotyczące zwrotu opłat za usługi korepetycyjne świadczone na platformie. W przypadku, gdy Uczeń dokonał płatności za korepetycje, a usługa nie została wykonana zgodnie z umową lub nie spełniła jego oczekiwań, może on ubiegać się o zwrot środków za pośrednictwem Platformy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (zob. postanowienie nr 12).

1.8 Klauzula RODO
Klauzula RODO (RODO to skrót od Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych) to zapis w regulaminie platformy, który informuje Użytkowników o zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez operatora platformy oraz o prawach, które przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych.

1.9 Materiały bezpłatne
Materiały bezpłatne oferowane przez platformę to zasoby edukacyjne, które udostępniane są Użytkownikom bez konieczności ponoszenia opłat. Mogą to być różnego rodzaju narzędzia oraz treści, takie jak lekcje, ćwiczenia, notatki, poradniki, artykuły, prezentacje, testy czy filmy edukacyjne.

1.10 Newsletter
Newsletter to elektroniczne biuletyny informacyjne wysyłane do Użytkowników, którzy dobrowolnie zapisali się na listę subskrybentów.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Serwis działający pod adresem mathema.me/pl, wraz z oferowanymi przez niego Usługami, jest własnością Usługodawcy. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom w formie, która pozwala na jego pozyskanie, odtwarzanie i zapisywanie za pomocą systemu teleinformatycznego.

2.2 Aby skorzystać z Usług, konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: 
a) Posiadanie komputera z dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s; 
b) Użycie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies;
c) Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.

3. Zakres i Rodzaj Usług

3.1 Uczniowie oraz osoby zarejestrowane jako Korepetytorzy (zwane dalej „Korepetytorem”) mają możliwość organizowania lekcji wideo online (nazwanych dalej „lekcjami wideo”) za pomocą platformy. 

3.2 Wszystkie osoby, które chcą pełnić rolę Nauczyciela i udzielać lekcji wideo przez platformę, muszą się zarejestrować jako Nauczyciel. Wymagane jest, aby taka osoba posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe czy była jednostką świadczącą usługi edukacyjne. Przykładowo, może to być jednostka w rozumieniu ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) bądź jako instytucja o charakterze edukacyjnym działająca poza systemem edukacji, o którym mowa w ustawie prawo oświatowe 

3.2* Jeśli Nauczycieli świadczą usługi odpłatne, to zakupione godziny (tzn. bony) Ucznia będą odliczone na rzecz realizacji takiej usługi, co powinno być  wyraźnie oznaczone przez Platformę przed realizacją usługi przez Nauczyciela. 

 3.3. Gdy Uczeń i Korepetytor zgadzają się na przeprowadzenie lekcji wideo, umowa dotycząca tych lekcji zostaje zawarta bezpośrednio między Uczniem a Korepetytorem (zwana dalej „Umową o Udzielanie Korepetycji”). 

3.4. Mathema.me działa jako podmiot administrujący platformę oraz umożliwia zakup bonów. Ponadto, Mathema.me oferuje wsparcie przy rejestracji Użytkowników na platformie oraz pomaga w nawiązywaniu umów. 

3.5. Mathema.me może również oferować inne usługi za pośrednictwem Platformy (np. czat do odrabiania lekcji lub bezpłatne lekcje próbne w celu wypróbowania lekcji wideo). Niemniej jednak, Platforma nie jest zobowiązana do udostępniania takich ofert.

3.6 Mathema.me sprzedaje godziny edukacyjne (tzn. bony; dalej w tekście też “godziny”), które mogą być wymienione w odpowiedniej ilości na usługi świadczone przez autoryzowanych na platformie Nauczycieli.

3.7 Platfroma Mathema.me nie jest stroną umów o udzielanie korepetycji.

3.8 Strony niniejszej Umowy potwierdzają, że nie mogą mieć jakichkolwiek roszceń wobec Mathma.me tytułem nienależnej jakości dydaktyki.

4. Rejestracja oraz zgoda prawnego przedstawiciela.

4.1 Aby skorzystać z Platformy, konieczna jest uprzednia rejestracja. Poprzez dokonanie rejestracji na Platformie, Użytkownik wyraża swoją zgodę na przestrzeganie zawartych w niniejszych Zasadach i Warunkach. Możliwość korzystania z Platformy jako Uczeń lub Korepetytor jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych osób. Rejestracja jest bezpłatna. 

4.2. Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych informacji, a w przypadku jakichkolwiek zmian, do natychmiastowej ich aktualizacji. 

4.3. Nie istnieje automatyczne prawo do rejestracji na Platformie. Mathema.me zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danej osoby jako Użytkownika lub do wykluczenia już zarejestrowanych Użytkowników z korzystania z Platformy bez konieczności podawania przyczyny. Jeśli Użytkownik został wykluczony i posiada niewykorzystane godziny, zostaną mu one zwrócone przez Mathema.me. Zwrot ten zostanie dokonany za pomocą tego samego środka płatniczego, którym Użytkownik pierwotnie nabył godziny na Platformie. 

4.4. Na Platformie można się zarejestrować niezależnie od wieku użytkownika. Niemniej jednak, aby korzystać z odpłatnych usług za pośrednictwem Platformy, Użytkownicy muszą mieć ukończone 14 lat, a Korepetytorzy co najmniej 18 lat (o ile mowa o osobie fizycznej). W przypadku gdy Uczeń lub Korepetytor nie osiągnął jeszcze wymaganego wieku, konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody prawnego przedstawiciela tej osoby. 

4.5. Mathema.me umożliwi Użytkownikowi dostęp do Platformy poprzez przekazanie odpowiednich danych na podany przez Użytkownika adres  email oraz utworzy osobiste konto użytkownika. Dlatego Użytkownik musi podać swój adres e-mail, na który będą mogły być wysyłane dokumenty adresowane do Użytkownika. W przypadku zmiany tego adresu email, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Mathema.me, podając nowy adres e-mail.

5. Umowa o udzielanie korepetycji oraz procedury nabycia bonów

5.1. Umowy z Korepetytorem (innymi słowy “umowa o udzielanie korepetycji” czy “umowa korepetytorska”) są zawierane między Uczniem a Korepetytorem zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5.2 Umowę uważa się za zawartą gdyż została przekazana odpowiednia ilość godzin z konta Użytkownika na poczet lekcji wideo oferowanych przez Korepetytora.

5.3. Użytkownicy mają możliwość nabywania godzin (bonów) za pośrednictwem Platformy. Obsługę wypłat środków tytułem zapłaty za wyświadczone usługi Nauczyciela w zamian za bony zapewnia Mathema.me. Mathema.me sprzedaje godziny w formie pakietów godzinowych oraz oferuje możliwość zakupu dowolnej ilości pojedynczych godzin.

5.4. Uczeń może umówić się na lekcje wideo z dowolnym dostępnym Nauczycielem za pośrednictwem Platformy. W przypadku pozostania niewykorzystanych godzin na koncie Ucznia, Uczeń może złożyć pisemny wniosek do przedstawiciela Mathema.me w celu ich zwrotu w formie pieniężnej w rozsądnym czasie. Użytkownik może również zawiesić umowę na maksymalnie 3 kolejne miesiące, przy łącznym okresie zawieszenia nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu roku. 

5.5. Dokonanie płatności za pomocą bonów, zarówno przez Użytkownika, jak i jego prawnego przedstawiciela, stanowi wiążącą ofertę dla wybranego Korepetytora w celu zawarcia umowy o korepetycje. Mathema.me potwierdzi otrzymanie środków na życzenie Użytkownika. 

5.6. Użytkownicy mają możliwość przeglądania harmonogramu lekcji i wnioskowania o zmiany, a także zmiany Korepetytora, jeśli jest taka potrzeba. Jednak realizacja tych usług zależy od dostępności odpowiednich Korepetytorów. 

5.7. Mathema.me posiada konta handlowe u zewnętrznych dostawców usług płatniczych (np. Stripe, PayPal, Visa, MasterCard, Paysafecard, Adyen etc.). Użytkownik dokonuje płatności na konto handlowe Mathema.me u danego dostawcy usług płatniczych, nabywając godziny za pośrednictwem Platformy, które będzie mógł wykorzystać aby dokonać płatności za usługi Korepetytorów.

6. Lekcje wideo, płatności na rzecz usług korepetytorów oraz prolongowanie umowy

6.1 Uczeń może wykorzystać w określonym czasie zakupione godziny, by dokonać płatności za usługi któregokolwiek Korepetytora świadczącego usługi za pomocą Platformy. Ceny poszczególnych pakietów mogą się różnić w zależności od liczby dostępnych lekcji oraz czasu, przeznaczonego na ich wykorzystanie. 

6.2. Aktualne ceny pakietów/godzin są ogłaszane na Platformie. Mathema.me zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach w dowolnym czasie. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie godzin lub pakietów godzinowych zakupionych po takiej zmianie. 

6.3. Płatność za godziny lekcyjne jest dokonywana z góry lub w miesięcznych ratach, za pośrednictwem wybranego dostawcy usług płatniczych.

6.4. Oprócz indywidualnych lekcji wideo, Korepetytorzy mogą również oferować przez Platformę bezpłatne lub płatne kursy grupowe na żywo. Będą to zasadniczo jednorazowe transakcje, a nie pakiety.

7. Prawa i obowiązki użytkownika

7.1. Podczas korzystania z lekcji wideo za pośrednictwem Platformy, Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie odpowiednich  środków (godzin, tzn bonów) z jego konta użytkownika za zajęcia lekcyjne ustalone przy zawieraniu umowy z Korepetytorem. Te środki zostaną przekazane na konto Korepetytora jako wynagrodzenie za daną lekcję. Jeśli środki wygasną z powodu ich niewykorzystania w określonym czasie, również zostaną one potrącone z konta Użytkownika. 

7.2. Uczeń ma możliwość zmiany harmonogramu lekcji wideo najpóźniej 60 minut przed ich planowanym rozpoczęciem, pod warunkiem akceptacji przez Nauczyciela najpóźniej 30 minut przed daną lekcją. Po zaakceptowaniu prośby przez Nauczyciela, godziny Uczenia zostaną automatycznie przeniesione do realizacji w  nowym terminie. Nauczyciel ma prawo do ustalenia własnych warunków odnośnie możliwości bezpłatnej zmiany harmonogramu. Z przyczyn technicznych, Mathema.me ogranicza ten czas do 30 minut przed planowanym rozpoczęciem lekcji. W przypadku niezgodnego z Regulaminem odwołania lub zmiany terminu lekcji, a także w przypadku nieobecności Ucznia na lekcji, Mathema.me zastrzega sobie prawo do potrącenia godziny lekcyjnej z konta Użytkownika w imieniu i na rachunek Nauczyciela. 

7.3. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane dostępowe przekazane przez Mathema.me i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane z jego konta użytkownika. 

7.4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Mathema.me w przypadku podejrzenia nieuprawnionego korzystania z jego konta użytkownika. Jeśli istnieje podejrzenie o nieuprawnione korzystanie z konta użytkownika lub naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, Mathema.me ma prawo do zablokowania konta użytkownika.

8. Informacje dotyczące korepetytorów

8.1 Prawa korepetytora

8.1.1 Żądać od Platformy wykonania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

8.1.2 Otrzymywać wynagrodzenie za przeprowadzone lekcje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.1.3 Samodzielnie wskazywać dostępny czas na lekcje poprzez pisemne zwrócenie się do platformy. 

8.1.4 Komunikować się z rodzicami i uczniami za pośrednictwem prywatnych kanałów komunikacyjnych. 

8.1.5 Zmieniać dostępny harmonogram zajęć oraz czas ich prowadzenia, pod warunkiem pisemnego powiadomienia platformy co najmniej 3 godziny przed zmianą. 

8.1.6 Tymczasowo wstrzymać współpracę na okres do 14 dni raz na 6 miesięcy, zachowując uczniów, harmonogram oraz uzgodnione warunki na Platformie. Pod warunkiem, że Korepetytor poinformował o tym Platformę co najmniej 14 dni wcześniej (W przeciwnym razie Korepetytor jest zobowiązany odrobić 14 dni). 

8.1.7 Ostatecznie zakończyć współpracę, powiadamiając szkołę o swojej decyzji za pośrednictwem pisemnie wypełnionej formy. 

8.1.8 Zaskarżać wszelkie decyzje Platformy za pośrednictwem pisemnego zwrócenia się do działu wsparcia Platformy.

8.2 Obowiązki korepetytora

8.2.1 Przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8.2.2 Starać się o prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami etyki Nauczycielskiej oraz zgodnie z dobrymi praktykami nauczania, gdyż niedostosowanie się do ww. zasad w tym przepisie rażąco pogarsza sylwetkę publiczną Platformy.

8.2.3 Zapewnić platformie co najmniej 12 godzin lekcji tygodniowo. 

8.2.4 Prowadzić wszystkie lekcje zgodnie z kalendarzem i planem. 

8.2.5 Korepetytor nie może odmówić prowadzenia lekcji, które już są zaplanowane w kalendarzu. 

8.2.6 Świadczyć usługi korepetycji na rzecz każdego Ucznia, który został mu przypisany przez Platformę, bez wyjątku. 

8.2.7 Nauczyciel nie ma prawa odmówić Uczniom, zajęcia z którymi zostały przez niego zaakceptowane przez Platformę, jeśli inego nie przewiduje odrębna umowa pomiędzy Uczniem a Nauczycielem.  

8.2.8 Powiadamiać Platformę o wszelkich zmianach w kalendarzu co najmniej na 3 godziny przed faktyczną zmianą. 

8.2.9 Pracować z Uczniem wyłącznie za pośrednictwem Platformy. 

8.2.10 Współpraca z rodzicami Ucznia z wyłączeniem pośrednictwa Platformy jest surowo zabroniona. 

8.2.11 Odpowiadać pracownikom Platformy w ciągu 60 minut. 

8.2.12 W przypadku całkowitego lub częściowego przerwania współpracy z Platformą, wywiążę się z zobowiązań, które w tym momencie będę miał (tzn. realizacja wszelkich lekcji już zaplanowanych w kalendarzu).

8.3 Dystrybucja wynagrodzenia Korepetytora

8.3.1 Wynagrodzenie dla Korepetytora będzie wypłacane poprzez dwukrotny przelew bankowy na konto Korepetytora za prowadzone  lekcje w zamian za bony na platformie. Korepetytor jest zobowiązany dostarczyć Platformie aktualne dane konta bankowego. 

8.3.2 Data wpłaty wynagrodzenia może zostać opóźniona z powodu przyczyn związanych z bankiem Korepetytora, na które Platforma nie ma wpływu. 

8.3.3 Wysokość wynagrodzenia dla Korepetytora za jedną lekcję na platformie jest ustalana na podstawie systemu Grading, który uwzględnia punkty uzyskane przez Korepetytora . 

8.3.4 Nagromadzone punkty przez Korepetytora reguluje system Grading jako nagroda za osiągnięcia Korepetytora. Utrata punktów przez Korepetytora następuje w wyniku naruszenia jego obowiązków. A mianowicie: Z konta Korepetytora zostanie odjętych 4 punkty: 

–  jeśli Korepetytor nie pojawi się na lekcji lub spóźni się o więcej niż 10 minut. 

– jeśli Korepetytor nie wpisze lekcji do dziennika w ciągu 1 godziny po zakończeniu lekcji. 

– jeśli Korepetytor napisze raport, który nie spełnia standardów raportowania. 

– jeśli Korepetytor napisze raport po terminie. 

– jeśli Korepetytor zachował się nieetycznie wobec rodziców lub Ucznia. 

– jeśli Korepetytor odmówił prowadzenia nauki z Uczniem bez podania przyczyny zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

– jeśli Korepetytor odmówił prowadzenia lekcji, która już została zaplanowana w jego kalendarzu. 

– jeśli Korepetytor przeprowadził lekcje bez kamery lub dźwięku. 

– jeśli Korepetytor przeprowadził lekcję o długości krótszej niż przewidziana standardem (30 i 55 minut). Z konta Korepetytora zostaną odjęte 2 punkty: 

– jeśli rodzice wystawili negatywny komentarz na temat Korepetytora. 

8.3.5 W przypadku, gdy Korepetytor zgromadził -16 punktów w ciągu 14 dni, Platforma pozbawia Korepetytora statusu „Zweryfikowany Korepetytor”, co wiąże się z następującymi konsekwencjami: 

(a) Godziny Korepetytora zostaną zablokowane dla nowych lekcji z nowymi uczniami. 

(b) Korepetytor powinien przejść ponowne szkolenie, w którym będą przedyskutowane prawa i obowiązki Korepetytora, w ciągu 7 dni. 

(c) Po zakończeniu szkolenia status Korepetytora zostaje przywrócony. 

8.3.6 W przypadku ponownej utraty statusu „Zweryfikowany Korepetytor”, Korepetytor zobowiązuje się zapłacić Platformie karę w wysokości 25% od kwoty należnego wynagrodzenia. W przypadku trzeciej utraty statusu „Zweryfikowany Korepetytor”, Korepetytor zobowiązany jest zapłacić karę ponownie, po czym Platforma kończy współpracę. 

8.3.7 Jeśli Platforma wykryjefakty świadczenia usług na rzecz Ucznia poza Platformą, wszystkie punkty Korepetytora zostaną anulowane, dostęp do platformy zostanie zamknięty, a współpraca zostanie zakończona z zachowaniem prawa Korepetytora do otrzymania wynagrodzenia za faktycznie wykonane w tym momencie lekcje.

9. Dyskrecja stron

Pomiędzy Korepetytorem a Mathema.me nie istnieje żaden stosunek pracy ani zlecenie. Korepetytorzy działają jako samodzielne podmioty prawa, nie podlegają oni poleceniom Mathema.me i działają niezależnie podczas przeprowadzania lekcji wideo. Nie są oni również upoważnieni do reprezentowania Mathema.me w czynnościach prawnych. Mathema.me nie ponosi odpowiedzialności za którekolwiek działania Korepetytora bądź bezczynność.  Mathema.me nie jest reprezentantem, pełnomocnkiem bądź doradzą podatkowym/prawnym. Jednak Mathema.me zabowiązuje się do przekazywania wszelkich dostępnych informacji potrzebnych Korepetytorom, by móc zrealizować obowiązki przez  instytucjami publicznymi.

10. Korzystanie z platformy

10.1. Mathema.me zapewnia dostęp do Platformy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Należy jednak zauważyć, że ze względu na obecny stan technologiczny nie można jednak zagwarantować całkowitej niezawodności oprogramowania. Mathema.me nie udziela gwarancji, że oprogramowanie, na którym opiera się Platforma, jest wolne od błędów, ani że nie będą występowały czasowe przerwy w funkcjonowaniu Platformy. Mathema.me będzie informować o planowanych pracach aktualizacyjnych na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednakże, Mathema.me nie jest zobowiązana do aktualizacji Platformy. 

10.2. Platforma oraz oprogramowanie, na którym opiera się Platforma, są objęte ochroną praw autorskich i nie mogą być wykorzystywane ani modyfikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Mathema.me, z wyjątkiem uzgodnionych praw do korzystania z Platformy. Również wygląd Platformy i wszelkie zawarte na niej treści (np. bazy danych, zdjęcia, obrazki, logo, filmy, teksty, grafiki itp.) są chronione prawem autorskim lub podlegają innym przepisom ochrony własności intelektualnej, a prawa do nich należą do Mathema.me, chyba że wskazano inaczej. 

10.3. Mathema.me może umożliwiać Użytkownikom i Korepetytorom wzajemne wystawianie opinii oraz zamieszczanie własnych komentarzy. Mathema.me nie przegląda tych opinii, więc Użytkownicy i Korepetytorzy są odpowiedzialni za ich zawartość i zobowiązani do przestrzegania obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik może udostępniać dane osobowe jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. 

10.4. Mathema.me zastrzega sobie prawo do usuwania w całości lub części opinii lub innych treści, w szczególności jeśli zawierają one treści niezgodne z prawem. 

10.5. Użytkownicy są zobowiązani do niepublikowania treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, obscenicznym, obraźliwym, wulgarnym, brutalnym, poniżającym lub niemoralnym. Również zabronione jest publikowanie obraźliwych lub szkodzących komentarzy lub gróźb pod adresem innych Uczniów, Korepetytorów lub osób trzecich. Ponadto, zabronione jest publikowanie treści naruszających prawa dzieci lub młodzieży, godność ludzką lub inne prawnie chronione dobra, treści mogących zachęcić innych do popełnienia przestępstwa lub aktów przemocy, a także wysyłanie niechcianych e-maili reklamowych, spamu lub innych niechcianych wiadomości do innych Użytkowników, Korepetytorów lub osób trzecich. 

10.6. Użytkownik udziela Mathema.me nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, niewyłącznej i nieograniczonej licencji na wykorzystanie, edytowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opinii, zdjęć, grafik, tekstów, komunikatów dźwiękowych i filmów zamieszczonych na Platformie w celu udostępnienia ich na Platformie i promocji Platformy. 

10.7. Zakazane jest korzystanie z narzędzi do analizy danych zawartości Platformy. Np. boty, parsery, grabbery etc. 

10.8. Mathema.me zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Platformy w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Istotne zmiany lub ograniczenia w oferowanych usługach będą ogłaszane na Platformie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

10.9. Ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług oferowanych przez Mathema.me nie wpływa na zmianę niniejszego Regulaminu. Mathema.me może zmieniać Regulamin wyłącznie w trybie określonym w Regulaminie.

11. Klauzula RODO

11.1 Administratorem danych osobowych zbieranych przez platformę Mathema.me jest MATHEMA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą pod adresem woj. MAZOWIECKIM, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Złota, nr 7/28, 00-019, posiadający numer NIP 5252955422 oraz numer KRS 0001034454. Dane osobowe Użytkowników i Korepetytorów przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z platformy Mathema.me oraz świadczenia usług edukacyjnych, w tym organizacji lekcji wideo, pośredniczenia w zawieraniu umów o udzielanie korepetycji i rozliczeń finansowych. 

11.2 Dane osobowe zbierane przez platformę Mathema.me mogą obejmować m.in.: 
1. imię i nazwisko, 
2. adres e-mail, 
3. numer telefonu, 
4. dane dotyczące płatności, 
5. informacje o Korepetytorskich kwalifikacjach (w przypadku Korepetytorów) oraz inne informacje przekazane dobrowolnie przez Użytkowników i Korepetytorów. 

11.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych funkcji platformy. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych z bazy platformy. 

11.4 Dane osobowe Użytkowników i Korepetytorów nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji wymagających przekazania danych organom publicznym w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Mathema.me może przekazywać dane Użytkowników w zakresie niezbędnym by realizować codzienne zadania operacyjne firmy do następujących osób trzecich/oprogramowania, z którymi współpracuje/z którego korzysta:
1. Amazon Web Services (Amazon.com, Inc.).  
2. WP Engine (Fancy Chap, Inc.).
3. Creatio (CREATIO EMEA LTD).
4. Notion (Notion Labs, Inc.).
5. Looker (Looker Data Sciences, Inc.). 
6. Pifagor (open-source).
7. Stripe (Stripe, Inc.).
8. Bank Pekao (Pekao S.A.)
7. Finmap (FINMAP LTD).
8. DocuSign (DocuSign, Inc).
9. Gmail (Alphabet Inc.). 
10. Google Drive (Alphabet Inc.).
11. Google Meets (Alphabet Inc.).
12. Zoom (Zoom Video Communications, Inc.).
13. Whiteboard (RealtimeBoard Inc.).
14. SendPulse (SendPulse Inc.).
15. Helpcrunch (HELPCRUNCH CORPORATION).  
16. Ringostat (Ringostat LTD).
17. Microsoft (Microsoft Polska Spółka z o.o.).
18. ApiXDrive (Asana, Inc.). 

11.5 Mathema.me stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Użytkowników i Korepetytorów przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Jednakże Mathema niewyklucza, że dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie (o których mowa w post. 11.4, za co Mathema nie ponosi odpowiedzialności.

11.6 Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. 

11.7 W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub żądań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownicy i Korepetytorzy mogą skontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail: support@mathema.me. 

11.8 Korzystając z platformy Mathema.me, Użytkownicy i Korepetytorzy akceptują i wyrażają zgodę na postanowienia Klauzuli RODO oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

12. Niezgodność usługi  z umową i odstąpienie od Umowy

12.1 Stosunek między Użytkownikiem a Mathema.me regulowany jest Ustawą o prawach konsumenta w przypadku, gdy Użytkownik spełnia łącznie wszelkie przesłanki definiujące konsumenta. W innym przypadku – znajdują zastowonanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.

12.2 Jeżeli Korepetytor nie spełnił lub tylko częściowo spełnił umowę dotyczącą korepetycji (np. nie zrealizował poszczególnych godzin lekcji wideo) lub wykonał ją wadliwie (np. nie stawił się na zajęcia, nie posiada odpowiednich kwalifikacji, źle traktował Ucznia), Uczeń ma prawo zgłosić uzasadnioną skargę na adres korepetytor@mathema.me. W takim przypadku Mathema.me może zbadać jakość lekcji wideo i zrealizować obowiązek mediacyjny między Użytkownikiem a Nauczycielem – gdy na to zgadzają się strony umowy. 

12.3 W przypadku, gdy Uczeń i Nauczyciel zgadzają się co do tego, aby Mathema.me pełniła rolę mediatora zaistniałego sporu, to Matema.me ma ostateczne zdanie w sprawie ewentualnego zwrotu środków. 

12.4 Jeśli w rezultacie czynności opisanych w przypadku, o którym mowa w 12.3, Mathema.me uzna skargę Użytkownika za uzasadnioną, środki przeznaczone na daną lekcję wideo zostaną zwrócone Użytkownikowi, a odpowiednie koszty zostaną potrącone przez zajęcie konta Nauczyciela.

12.5 W przypadku poważnych uchybień ze strony Nauczyciela lub niewywiązania się z umowy, na prośbę Ucznia zostanie podjęta próba znalezienia dla niego Nauczyciela zastępczego. Jeśli zostanie znaleziony Nauczyciel zastępczy, umowa może być przeniesiona na niego za uprzednią zgodą Ucznia, a niewykorzystane środki zostaną wykorzystane na lekcje wideo z Nauczycielem zastępczym na uzgodnionych warunkach. Jeśli jednak nie uda się znaleźć Nauczyciela zastępczego lub Użytkownik nie zdecyduje się skorzystać z usług Nauczyciela zastępczego, ma on prawo wypowiedzieć umowę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

13. Odpowiedzialność 

13.1 Mathema.me ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, niezależnie od podstawy prawnej. Odpowiedzialność Mathema.me za lekkie niedbalstwo jest wykluczona, z wyjątkiem szkód wyrządzonych osobie. 

13.2 Mathema.me nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie zobowiązań umownych Korepetytorów wobec Uczniów, w tym za dostępność Korepetytorów ani za szkody poniesione przez Użytkowników w związku z realizacją umowy z Korepetytorem. W przypadku zwrotu środków za niezrealizowaną lekcję wideo, Użytkownik musi postępować zgodnie z postanowieniem nr 12 niniejszego Regulaminu. Wszelkie inne roszczenia muszą być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego Korepetytora. 

13.3 Mathema.me nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników lub Korepetytorów na Platformie oraz treści stron internetowych powiązanych z Mathema.me. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz szkody wynikające z korzystania lub niewykorzystania takich informacji odpowiedzialność ponosi dostawca danej strony, do której odsyła Mathema.me. 

13.4 Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przeglądanie i ocenę treści innych Użytkowników i Korepetytorów. 

14. Zwolnienie z odpowiedzialności dla użytkowników 

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Mathema.me z odpowiedzialności i zapewnić całkowitą ochronę, jeżeli Mathema.me zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przez Korepetytorów z tytułu roszczeń wynikających z umów o korepetycje lub przez innych Użytkowników, Korepetytorów lub osoby trzecie z tytułu roszczeń cywilnych lub karnych wynikających z treści zamieszczanych przez Użytkowników na Platformie. To obejmuje również kary, odszkodowania i koszty obrony prawnej.

15. Prawo do odstąpienia od umowy przez użytkowników (umowa z korepetytorem)

Postanowienia niniejszego rozdziału powinny być interpretowane jak programowe i obowiązujące lecz w razie, gdy Uczeń a Nauczyciel nie mają odrębnych ustaleń umownych.

15.1. Uczeń ma prawo wypowiedzenia umowy bez podawania przyczyn. 

15.2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty jej zawarcia. 

15.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczeń musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. Może to zrobić, pobierając, wypełniając i przesyłając formularz odstąpienia od umowy lub przesyłając inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres korepetytor@mathema.me (najlepiej użyć formularza lub wiadomości e-mail, aby odstąpienie zostało jak najszybciej przetworzone). Mathema.me bezzwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 15.4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że Użytkownik poinformuje o swojej decyzji przed upływem 14-dniowego terminu. 

15.5. Skutki odstąpienia od umowy: Jeśli Użytkownik odstąpi od umowy z Korepetytorem, wszelkie płatności za niezrealizowane lekcje wideo zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot będzie dokonany na to samo środek płatniczy, który został użyty do pierwotnej transakcji. 

15.6. Wyjątek od prawa odstąpienia od umowy: Prawo do odstąpienia od umowy przestaje obowiązywać, jeśli w ciągu 14 dni od zawarcia umowy odbyła się pierwsza płatna lekcja wideo. Bez znaczenia jest, czy Użytkownik rzeczywiście skorzystał z tej lekcji czy nie. 

15.7 Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą być traktowane jako pozbawiające Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu prawodawstwa krajowego którychkolwiek praw zastrzeżonych w Ustawie o prawach konsumenta bądź aktach pokrewnych.

16. Czas trwania umowy / wygaśnięcie umowy

16.1. Stosunek umowny między Mathema.me a Użytkownikiem w zakresie korzystania z Platformy zaczyna się od chwili pomyślnej rejestracji na Platformie. Zarówno Mathema.me, jak i Użytkownik mogą wypowiedzieć umowę (w odniesieniu do korzystania z Platformy) w dowolnym momencie, co skutkować będzie natychmiastowym usunięciem zarejestrowanego konta. Powyższe nie dotyczy aktualnych Umów z Korepetytorem, których obsługą zajmuje się Mathema.me. 

16.2 Umowę z Korepetytorem można wypowiedzieć natychmiastowo tylko zgodnie z poniższymi przyczynami po okazaniu związanych z nimi odpowiednich oficjalnych dokumentów: 
– w przypadku poważnej i przewlekłej choroby Ucznia, która uniemożliwia udział w lekcjach; 
– jeśli Uczeń jest bezrobotny przez co najmniej 3 miesiące, w porównaniu do sytuacji w chwili zawarcia umowy; 
– na skutek przeprowadzki do kraju znajdującego się w zupełnie innej strefie czasowej, co uniemożliwia udział w lekcjach; 
– jeżeli zgodnie z postanowieniami nin. Regulaminu nie uda się w rozsądnym czasie znaleźć Korepetytora zastępczego.

17. Postanowienia końcowe

17.1 W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne przez właściwy organ sądowy lub arbitrażowy, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w pełni ważne i obowiązujące.

17.2 Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. 

17.3 Miejscem świadczenia usług jest miejsce rezydencji podatkowej Użytkownika.

17.4 Do niniejszego Regulaminu należy stosować prawo Polskie we wszelkich przypadkach, które nie są uregulowane przez niniejszy Regulamin.

17.5 We wszystkich sprawach wynikających z materii regulowanych – lecz nie związanych z umową korepetytorską – przez niniejszy Regulamin orzeka sąd wg siedziby Usługodawcy. Wszystkie pozostałe roszczenia należy kierować do sądów wg siedziby Korepetytora.

Dobre praktyki edukacyjne dotyczące prowadzenia lekcji matematyki na platformie Mathema:

1. Przygotowanie do lekcji:
1.1 Upewnij się, że wszystkie materiały edukacyjne, których potrzebujesz, są dostępne i przygotowane w formacie elektronicznym. 
1.2 Stwórz szczegółowy plan lekcji, który obejmuje temat, cel, główne koncepcje i kolejność wyjaśniania materiału. 
1.3 Biorąc pod uwagę poziom wiedzy swoich uczniów, dostosuj materiał do ich potrzeb. 

2. Struktura lekcji:
2.1 Rozpocznij lekcję od krótkiego wstępu, określając temat i cel lekcji. 
2.2 Planuj lekcję w logicznej kolejności, rozpoczynając od aktywizacji materiału. 
2.3 Nie zapomnij zakończyć lekcji podsumowaniem. 

3. Wyjaśnienia i demonstracje:
3.1 Wyjaśniaj skomplikowane koncepcje w sposób zrozumiały i przystępny, używając przykładów i ilustracji, aby ułatwić zrozumienie.
3.2 Demonstruj rozwiązywanie zadań i przykładów na wirtualnej tablicy. 
3.3 Korzystaj z interaktywnych narzędzi. 
3.4 Zachęcaj uczniów do robienia notatek, zadawania pytań i próśb o wyjaśnienie, gdy tego potrzebują. 

4. Współpraca i komunikacja:
4.1 Stwórz przyjazną i otwartą atmosferę, w której uczniowie mogą zwracać się do ciebie z pytaniami i komentarzami. 
4.2 Zadbaj o aktywny udział uczniów, pozwalając im rozwiązywać zadania, dyskutować i wyrażać swoje zdanie. 

5. Wykorzystanie dodatkowych materiałów:
5.1 Używaj różnorodnych materiałów dodatkowych, takich jak filmy, symulacje, interaktywne gry, aby uczynić lekcje bardziej interesującymi i skutecznymi. 
5.2 Dobieraj materiały, które uzupełniają twoje wyjaśnienia i przyczyniają się do lepszego zrozumienia. 

6. Sprawdzanie wiedzy:
6.1 Zapewnij sprawdzanie wiedzy uczniów, na przykład za pomocą testów, zadań lub dyskusji. 
6.2 Oferuj informacje zwrotne na temat wyników testów i pomagaj uczniom zidentyfikować obszary wymagające poprawy. 

7. Zaangażowanie rodziców:
7.1 Podtrzymuj komunikację z rodzicami, wysyłaj raporty o postępach i osiągnięciach uczniów, odpowiadaj na ich pytania i wiadomości. 

8. Samoocena i doskonalenie:
8.1 Przeprowadź samoocenę swojej pracy, analizując przeprowadzone lekcje oraz identyfikując mocne i słabe strony swojej metodyki. 
8.2 W razie potrzeby doskonal swoje podejście i metodyczne wskazówki na podstawie uzyskanych wyników.

У якому класі навчається дитина?
Який рівень знань у дитини?
Раніше займалися з репетитором?
Ваше iм'я
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden